SETROW

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, isim, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası gibi veriler kişisel veridir. Kişisel verilerin korunması, Setrow’un en önemli öncelikleri arasındadır. Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Setrow tarafından idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Setrow, kişisel bilgileri özel ve gizli tutmayı; bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Setrow Anayasanın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel veri olarak kabul edilen verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve güncel, açık ve meşru amaçlar güderek ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Setrow aynı zamanda kanunda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. Muhafaza sonunda veya talep dâhilinde Setrow ilgili kişisel veriyi kanunun öngördüğü haller kapsamında yok edecektir.

Setrow’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Setrow’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.